กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โพสต์เมื่อ 21 ม.ค. 63 16:48:22 | 3


อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย antasin เมื่อ 21 ม.ค. 63 16:48:22

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โพสต์โดย antasin เมื่อ 21 ม.ค. 63 16:48:22


อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 1/2563 สรุปการดำเนินการและแผนการปฏิบัติงานในส่วนของกรมปศุสัตว์ ดังนี้

จากการดำเนินงานอย่างเข้มงวดร่วมกันหลายหน่วยงาน พบว่าสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ลดลง กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มีการดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย 1) การบูรณาการบริหารจัดการวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และบริษัทเอกชนที่นำเข้าวัคซีน 2) การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพวัคซีน ประกอบด้วยการตรวจคุณภาพวัคซีนตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก OIE การพัฒนาห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์โดยศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และการตรวจภูมิคุ้มกันหลังสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน ตรวจโดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล 3) การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน มีกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ได้แก่ การจัดซื้อวัคซีนผ่านองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมผลิตวัคซีนภายในประเทศ และกรมปศุสัตว์ผลิตวัคซีนเองภายในประเทศ โดยมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ตามนโยบายนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส เพื่อลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้า

โดยมีแผนปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า โครงการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ที่ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2563 (World Rabies Day 2020) โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว (ทำหมัน) และโครงการขับเคลื่อนการสร้างพ้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น มีแนวทางการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วยการเฝ้าระวัง (Surveillance) เช่น การเก็บตัวอย่าง การสอบสวนทางระบาดวิทยา การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาปฏิบัติการ การควบคุม (Control) เช่น การฉีดวัคซีน การควบคุมการเคลื่อนย้าย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน การป้องกัน (Prevention) เช่น การขึ้นสำรวจและการทะเบียนสุนัขและแมว การผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนร่วมกันหน่วยงานในท้องถิ่น และการกำจัด (Eradication) เพื่อการปลอดโรคตามหลักเกณฑ์ของ OIE

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดกรอบแนวทางการติดตาม และประเมินผลโครงการฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะอนุกรรมการฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานและขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ต่อไป

ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ