กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

กฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โพสต์เมื่อ 24 ก.ย. 62 16:09:23 | 80


กฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย sumintrarat เมื่อ 24 ก.ย. 62 16:09:23 จาก URL นี้ : กฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โพสต์โดย sumintrarat เมื่อ 24 ก.ย. 62 16:09:23


ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ควรกำหนดยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีมาตรการต่อไปนี้
• ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม ในการจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมของภาคเอกชน ให้มีมาตรฐาน มีระบบตรวจสอบคุณภาพ และกำหนดค่าบริการที่เป็นธรรม
• ภาครัฐจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และระบบการดูแลผู้ป่วยของชุมชน (home and community-based care services)
• ส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และระบบการดูแลผู้ป่วย (ผู้สูงอายุ) ของชุมชน
• กำหนดให้มีกฎหมายหรือมาตรการกำกับสถานบริบาลและการให้บริการด้านสุขภาพและสังคมของภาคเอกชน ให้มีมาตรฐาน มีระบบตรวจสอบคุณภาพ และกำหนดค่าบริการที่เป็นธรรม
• แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการระบบการดูแลรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำ “ร่างพระราชบัญญัติการบริบาลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ....”
ความจำเป็นในการเสนอกฎหมายใหม่ คือ กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพ (พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559) และ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ไม่เหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้กับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้มิได้มีเจตนารมณ์เพื่อกำกับดูแลธุรกิจให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ จึงขาดมาตรการทางกฎหมายที่จำเป็นในการกำกับดูแล การนำกฎหมายเหล่านี้มาปรับใช้อาจช่วยแก้ปัญหาระยะสั้น แต่อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคต
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี้
• มีระบบกำกับดูแลสถานบริบาลผู้สูงอายุ ได้แก่ การออกใบอนุญาต การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการประกอบกิจการ
• กำหนดประเภทของสถานบริบาลผู้สูงอายุ
• กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
• กำหนดหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานบริบาลผู้สูงอายุ ในรูปของคณะกรรมการ
• ควรให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
• มีบทบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันการหลอกลวง การเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมของและการคิดคำนวณอัตราค่าบริการของสถานบริบาล การรายงานกิจวัตรประจำวันให้แก่ญาติผู้สูงอายุทราบ
• การดูแลผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล)
• มีช่องทางการร้องเรียนการให้บริการของผู้สูงอายุ และมีการเยียวยาที่เหมาะสม
• มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดให้มีสถานบริบาลผู้สูงอายุในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
• มีบทบัญญัติส่งเสริม สนับสนุนชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดบริการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน
• สิทธิของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (caregiver) ที่ไม่รับค่าตอบแทน

เครดิตจาก : กฎหมายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !