กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ

โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 61 18:08:28 | 25


อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 13 ธ.ค. 61 18:08:28

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ

โพสต์โดย teeman00 เมื่อ 13 ธ.ค. 61 18:08:28


วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดงาน “การจัดงานวันสาธิตและจัดแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา” โดยมีนายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นายอําเภอ เกษตรอําเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และพี่น้องเกษตรกรรวมประมาณ 80 คน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เป็นวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปี และปัจจุบันพบว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 8 ล้านตัน แต่ผลิตได้ในประเทศเพียง 5 ล้านตัน ทําให้ต้องมีการนําเข้าข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบทดแทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทําโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนเพื่อการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา 2 ล้านไร่ ให้ได้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดปริมาณผลผลิตข้าวที่ล้นตลาด และดําเนินการเชื่อมโยงตลาดแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้นโยบาย “การตลาดนําการผลิต” เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากกิจกรรมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงฤดูนาปรัง และมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ (5 หน่วยงาน) ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมจัดเวทีชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการรับสมัครเกษตรกร ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมจํานวน 2,707 ราย พื้นที่ 3,057 แปลง 19,489.50 ไร่

สําหรับการจัดงานสาธิตและแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทํานา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ได้มีความรู้ทางวิชาการในเรื่องการปลูก การใช้เมล็ดพันธุ์ดี การดูแลรักษา การป้องกันโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด 2) ให้เกษตรกรได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้แนวความคิดซึ่งกันและกัน 3) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในงานประกอบด้วยฐานเรียนรู้ จํานวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทํานา ฐานที่ 2 การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ ฐานที่ 3 การเตรียมดิน การปลูกสาธิตการหยอดเมล็ดพันธุ์ ฐานที่ 4 การให้น้ำ การกําจัดวัชพืช การให้ปุ๋ย การกำจัดโรคและแมลงศัตรู และการใช้สารชีวภัณฑ์ และ ฐานที่ 5 การตลาด มาตรฐานเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ณ บ้านโสกแดง หมู่ที่ 8 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ