กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป

โพสต์เมื่อ 25 ต.ค. 61 19:10:02 | 120


กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 25 ต.ค. 61 19:10:02

กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
นายพิชิต เกียรติสมพร ประธานกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป
กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป

กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป

โพสต์โดย prmans เมื่อ 25 ต.ค. 61 19:10:02


กลุ่มวิสาหกิจปลื้มโครงการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP


ปัจจุบันเกษตรกรมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาข้าวในตลาดโลกมีมากจากประเทศส่งออกข้าวที่สำคัญ ที่มีอยู่หลายประเทศ โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบนาแปลงใหญ่ GAP เป็นอีกโครงการหนึ่งที่แก้ปัญหาโครงสร้างการผลิตข้าวของประเทศไทย โดยมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้ผลิตข้าวได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ กรมการข้าว ได้สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานการปลูกข้าว GAP ประเภทพันธุ์ข้าวทั่วไป


นายพิชิต เกียรติสมพร ประธานกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า แต่ก่อนการทำนาของสมาชิกในกลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะใช้สารเคมี จึงประชุมกันภายในกลุ่ม จะทำอย่างไรเพื่อให้กระบวนการผลิต และผลผลิตที่ได้ปราศจากสารเคมี จากนั้นไปขอใบรับรองมาตรฐาน GAP จากทางกรมการข้าว โดยมีเกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP 7 ข้อกำหนด ได้แก่ 1.การตรวจแหล่งน้ำว่าน้ำมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตราย 2.ตรวจพื้นที่ปลูก ต้องไม่มีวัตถุอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในข้าว 3.ตรวจการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยการใช้สารเคมีตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร การใช้และการเก็บรักษา ต้องป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ และผู้อื่น 4.การจัดการคุณภาพข้าว โดยป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษา และป้องกันกำจัดศัตรูข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 5.การเก็บเกี่ยวข้าว ต้องเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสม ต้องลดความชื้นให้ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็น 6.การขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต โดยมีสถานที่ อุปกรณ์ และพาหนะต้องสะอาด ป้องกันการปนเปื้อน และไม่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต และ 7.การบันทึกข้อมูลจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอและครบถ้วน ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ จึงได้ขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับสมาชิกทุกคน


กลุ่มนาแปลงใหญ่เรามีการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี 2559 เดิมมีสมาชิกทั้งหมด 200 ราย ติดต่อขอรับรองมาตรฐาน GAP ไปแล้ว แต่สมาชิกบางรายถูกตัดชื่อออกไป เพราะคิดว่าทำการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ไม่ได้ ปัจจุบันนี้ เรามีสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานข้าว GAP แล้ว 93 ราย บนพื้นที่ประมาณ 1,003 ไร่ ภายในกลุ่มจะมีการประชุมให้ความรู้แก่สมาชิก รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น โดยกรมการข้าวได้เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆ สารชีวภัณฑ์ รวมไปถึงเครื่องหยอดข้าวจำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเครื่องหยอดข้าว จำเป็นต่อสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมาก เพราะว่าเครื่องหยอดข้าวเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการควบคุมคุณภาพของการปลูกข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP อีกด้วย

ผลตอบรับที่สมาชิกได้จากการเข้ารวมกลุ่มนาแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานข้าว GAP เห็นชัดเจนคือ สมาชิกในกลุ่มมีสุขภาพดีขึ้น เพราะมีการควบคุมการใช้สารเคมี อย่างถูกวิธีและก็ใช้เมื่อมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้น ทั้งยังลดต้นทุนในการปลูกข้าวและได้ผลผลิตที่ดีได้มาตรฐาน GAP สมาชิกในกลุ่มจึงมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตามการรับรองมาตรฐานข้าว “GAP” คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับการผลิตข้าวเพื่อให้ผลผลิตข้าวเปลือกมีคุณภาพดี มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่ผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศให้การยอมรับ
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !