กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

โพสต์เมื่อ 5 ต.ค. 61 02:22:17 | 72


ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 5 ต.ค. 61 02:22:17

ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

ผนึกพลังจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

โพสต์โดย prmans เมื่อ 5 ต.ค. 61 02:22:17


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยรามคำแหง,มหาวิทยาลัยรังสิต,มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “Gastronomy,Hospitality and Culture in ASEAN” ณ Auditorium สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.อนามัย ดำเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวในพิธีเปิดงาน


สำหรับที่มาและความสำคัญในการจัดประชุมครั้งนี้คือ อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีจุดเริ่มต้นมาจากสมาคมอาสาโดยประเทศไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ได้ร่วมลงนามสร้างความมือกัน และขยายไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การลงนามความร่วมมือในปฏิญญานกรุงเทพ เพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง จนในปัจจุบันสามารถขยายความร่วมมือและสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคโดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 10 ประเทศ และพัฒนาความร่วมมือแบบพหุภาคีภายใต้กฎบัตรอาเซียน เพื่อยกระดับเป็นประชาคมอาเซียนอันมีการแบ่งประชาคมเป็นสามด้าน อันได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 เพื่อร่วมดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยเฉพาะเรื่องของอาหารในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมหลักในขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและมรดกวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ภายใต้ชื่อ “Gastronomy : Hospitality and Culture in ASEAN” และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการบริการในบริบทอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป

ทางด้านนั้นวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการความรู้ด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก ภายใต้รูปแบบการดำเนินโครงการคือ การสนทนาเรื่องอาหารและความหลากหลายในอาเซียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั้งในรูปของการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation)

ซึ่งมีประเด็นและหัวข้อย่อยภายใต้การประชุมประกอบด้วย อาทิ

1. Leisure and Recreation

2. Sport

3. Service and Hospitality

4. Logistics and Value Chain

5. Gastronomy, Culture and Heritage

6. Creativity and Innovation

7. Wellness and Health

8. Social Development

9. Ethnic and Sub-cultural Groups

10. Design and Urbanism

11. Environment and Sustainability

12. Gender and Feminism

13. Business and Marketing

14. Interpretation and Communication

15. Management and Administration

16. Tourism Education

17. MICE

18. Event and Festival

19. International Politic and Peace

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในงาน ประกอบด้วย อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ทางด้านผลที่คาดว่าจะได้รับคือ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรม นักศึกษาและนักวิชาการมีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งนำเสนอ ผลงานวิชาการระดับชาติด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และสถาบันการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการองค์กรวิชาชีพ
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ