กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด

โพสต์เมื่อ 9 ก.ย. 61 23:35:13 | 47


สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย prmans เมื่อ 9 ก.ย. 61 23:35:13

สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด
สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด

สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด

โพสต์โดย prmans เมื่อ 9 ก.ย. 61 23:35:13


สสส.จับมือ ม.มหิดลเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ในพื้นท่ีนำร่อง 3 ภูมิภาค 15 ชุมชน 3 จังหวัด เกิดนวัตกรรมสุขภาพ ทักษะอาชีพ ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เชียงใหม่ เปิดพื้นที่กิจกรรม“ข่วงผญา” ใช้ตุงไส้หมูลดช่องว่างระหว่างวัย
เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์บางลำพู สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนาเสนอข้อมูล เผยแพร่ความสำเร็จของโครงการเสริมสร้าง สุขภาวะคนจนเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมเสวนา “สานพลังเครือข่ายคนจนเมือง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่ายพื้นที่นำร่อง โครงการ การสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจากการทางานในระดับพื้นที่ โดยมี นายพิทยา จินาวัฒน์ ประธานกรรมการการบริหารคณะที่ 2 สสส. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นักวิชาการด้านการสร้างเสริม สุขภาวะ ภาคีเครือข่ายพื้นที่นำร่อง เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์บางลำพู ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
นายพิทยา จินาวัฒน์ ประธานกรรมการการบริหารคณะท่ี 2 สสส. กล่าวว่า สสส. ได้พัฒนากรอบ การดำเนินงานให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาวะของทุกคนในประเทศไทยเพื่อให้บรรลุและไปถึงวิสัยทัศน์ที่ สสส. ได้วิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ ซึ่งมีเหตุปัจจัยเสริมอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมหรือ ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ เช่น สุขภาพ เพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ การศึกษา การทำงาน รายได้ และการรวมกลุ่ม ส่งผลให้ขาดโอกาสในการเข้าถึง หรือ เข้าถึงได้ยาก จึงจำเป็นต้องมีการ พัฒนาแนวทาง และวิธีการพิเศษในการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่สังคมสูงวัยและเน้นสร้างสรรค์กระบวนการให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวใหเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีหลักในการดำรงชีพและการดูแลระยะยาวจากครอบครัวและชุมชนที่พอเพียงและยั่งยืน จึงได้สนับสนุนโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมของชุมชน เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนจนและอาศัยอยู่ในเขตเมือง นำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะให้กับคนจนเมืองทุกช่วงวัย
ดร.วีรวัฒน์ แสนศรี ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ สังคมผู้สูงอายุ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการ ขับเคลื่อนโครงการโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี รวมถึงการส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมใน 3 มิติ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันมีการดาเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 ภูมิภาค จำนวน 15 ชุมชน จากทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร ก่อเกิดผลสัมฤทธิ์การดำเนินเนินงานในระดับพื้นที่ ทั้งด้านกลไกและรูปแบบ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยตามบริบทของชุมชนนั้นๆ เกิดชุดรูปแบบกิจกรรม และนวัตกรรมที่สร้าง เสริมสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุ เกิดทักษะอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา และการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเยาวชน ผู้สูงวัย นอกจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วยังสร้างรายได้เข้ากลุ่มอีกด้วย จากความสาเร็จดังกล่าวทางโครงการจึงจัดกิจกรรมเผยแพร่ การดาเนินงานที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสู่สาธารณะให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านแนวคิดและกระบวนการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายและพื้นที่นำร่อง
นางดาวประกาย บัวล้อม ตัวแทนแกนนำจากพื้นที่นำร่อง ชุมชนย่านวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่
กล่าวว่า ได้ดำเนินงานในชุมชนโดยสร้างชุดกิจกรรม “ข่วงผญา” ขึ้น ณ ลานต้นแก้ว วัดเกตการาม ซึ่งเป็นลานที่ผู้คนในชุมชนมาพบปะพูดคุย เรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน รวมถึงงานประเพณีทางศาสนาและสังคมด้วยเช่นกัน ด้วยกิจวัตรของชุมชนเช่นนี้ แกนนำชุมชนจึงได้ดำเนินการหาเครื่องมือที่จะโน้มน้าวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนให้เกิดขึ้น โดยนำเอา “ตุงไส้หมู” มาเป็นตัวสร้างพื้นที่ พาผู้สูงวัย และคนในช่วงวัยอื่นๆ มาอยู่รวมกัน เปิดโอกาสให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิต กันโดยธรรมชาติ
นางจำปี มรดก ตัวแทนแกนนาจากพื้นที่นำร่อง ชุมชนเกตุแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินงานของชุมชนเกตุแก้วนั้น เริ่มมาจากการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านและสตรีในชุมชน ประกอบกับผู้นำชุมชนเล็งเห็นว่า “สตรี” เป็นกลุ่มคนสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัว ชุมชน และ ประเทศชาติ จึงได้ดำเนินงานจัดทำโครงการ “เสริมสร้างบทบาทสตรีในชุมชน สร้างอาชีพพลังสตรีเปลี่ยนชุมชนให้น่าอยู่” เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำแก่สตรี ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมโดยวิธีการ ดำเนินงาน ได้เริ่มจากการดำเนินงานจัดอบรม ให้ความความรู้เกี่ยวกับการหารายได้และแนวคิดในการสร้างอาชีพ ด้วยธุรกิจของสตรีในชุมชน จากนั้นได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับกลุ่มสตรีในชุมชนตามบริบทของพื้นที่ แล้วจึงทดลองเป็นผู้ประกอบการโดยชุมชนเกตุแก้วได้นำร่องทาขนม “กล้วยเกตุแก้ว” ขายในชุมชนจาก ดำเนินงานของของโครงการทำให้สตรีในชุมชนเกิดความตระหนักและกำหนดเป้าหมายในชีวิตได้พร้อมทั้งเรียนรู้ การใช้จ่ายเงิน การออมและการลงทุนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตได้
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการ รูปแบบและนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยของ คนจนในเขตเมือง จาก 15 ชุมชนนำร่อง และการนาเสนอข้อมูลผลงานวิจัย การออกแบบชุดกิจกรรมสาหรับการ สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดย ดร. วีรวัฒน์ แสนศรี ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างสุขภาวะคนจนเมืองเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอีกด้วย
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
แอพแรกที่คุณเลือก
รูปน่าสนใจอื่นๆ