กระปุกดอทคอม เว็บแรกที่คุณเลือก

“ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ”

โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 59 11:09:16 | 371


“ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ”

       Kapook World เป็นพื้นที่บริการสาธารณะ เปิดโอกาสให้สมาชิกเว็บไซต์ได้มีพื้นที่ในการโพสต์แนะนำ รูปภาพและคลิป แบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระ ผู้โพสต์เนื้อหาควรมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื้อหาที่นำมาโพสต์ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และ ห้ามโพสต์รูปภาพ/คลิป VDO/ข้อความ ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเป็นอันขาด อ่านแบบเต็มคลิกที่นี่...

รูปนี้โพสต์โดย ed14pr เมื่อ 26 พ.ค. 59 11:09:16 จาก URL นี้ : ed14pr

“ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ”
“ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ”
“ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ”
“ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ”
“ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ”
“ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ”

“ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ”

โพสต์โดย ed14pr เมื่อ 26 พ.ค. 59 11:09:16


11 สวน จับมือร่วมกันร่างธรรมนูญการเรียนการสอน
การเดินหน้าสร้างคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 สวน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือทั้ง 11 แห่ง สร้างพันธกิจสำคัญร่วมกันร่างธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ สร้างบรรทัดฐานการเรียนการสอนทั้ง 11 สวนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมาย บรรลุถึงความสำเร็จภายในปี พ.ศ.2559 โดยมี ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน
นางสมหมาย วัฒนะคีรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง นโยบาย “การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย” โดยความร่วมมือกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย และองค์กรสนับสนุนที่มีศักยภาพ เช่นสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงร่วมกันจัด โครงการสวนกุหลาบศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบ ในรูปแบบ “เครือข่ายสวนกุหลาบ” สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมสร้างการยอมรับต่อสาธารณชน ให้บรรลุถึงความสำเร็จภายในปี พ.ศ.2559
เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพด้วยกกระบวนการและการจัดการตามรูปแบบของการสร้างคนสวนกุหลาบ โดยมีแนวทางที่ปฏิบัติได้หรือนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องธำรงรักษาวัฒนธรรมคุณภาพอันเป็นรากฐานของการสร้างอัตลักษณ์ และเกียรติภูมิให้แก่ผู้เรียนสวนกุหลาบฯ ศึกษา ทุกแห่งด้วยรูปแบบที่มีแนวทางปฏิบัติและพันธะสัญญาการบริหารจัดการคุณภาพร่วมกันตามธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบทั้งนี้ได้มีการทดลองและปฏิบัติจริงทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรมและอื่น ๆ ทั้งระบบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือทั้ง 11 แห่ง ตามแผนงานในโครงการสวนกุหลาบศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งมีการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้

โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2555 – 2556) เป็นระยะที่สร้างความตระหนักใน “ความเป็นสวนกุหลาบ” ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยใช้เครื่องมือยึดโยง คือ “หลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาส่วนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) เป็นการต่อยอดระยะแรก มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสวนกุหลาบฯ ศึกษาทั้งระบบของการจัดการศึกษาในโรงเรียน และการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มพัฒนาจากห้องเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ของสถานศึกษาที่สามารถพัฒนาได้จากการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครูประจำชั้น ครูผู้สอน และคณะผู้บริหาร โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น คือ มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง (ซึ่งได้มีการประกาศให้โรงเรียนสวนกุหลาบทุกแห่งได้ใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558) เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างใส่ใจในกระบวนการปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน 5 ส่วน คือ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ครูผู้สอน การบริหารจัดการโรงเรียนและเครือข่าย รวม 23 มาตรฐาน ละ 88 ตัวชี้วัด ด้วยกระบวนการและวิธีการดังกล่าว โรงเรียนจะสามารถดูแลและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงทุกคน ซึ่งก็คือ No child left behind นั่นเอง
และเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสวนกุหลาบวิทยาลัยในเครือทั้ง 11 แห่ง ได้ดำเนินการปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาฯ จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน หลังงานนั้นจะได้มีการสรุปผลของการดำเนินการตามโครงการสวนกุหลาบศึกษา (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งได้รูปแบบและแนวทางของการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษาในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยตามธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย และจะได้มีการนำเสนอกรมเจ้าสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเผยแพร่ซึ่งจะเป็นการให้โอกาสสถานศึกษาที่มีลักษณะเครือข่ายเช่นเดียวกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ใช้หรือนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนที่มีคุณภาพ
ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งถือเป็นสวนกุหลาบแห่งที่ 2 กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยอีก ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี , โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ , โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งทุกโรงเรียนมีพันธกิจสำคัญร่วมกัน โดยการยกร่างธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารจัดการขององค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ

ภายใต้ธรรมนูญจะเป็นเหมือนบรรทัดฐานในการบริหารจัดการทั้ง 11 สวน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ โรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัยจะร่วมมือกันบริหารจัดการภายใต้ ธรรมนูญ การศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ให้บรรลุถึงเจตนารมณ์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของกระบวนการบริหารจัดการในรูปเครือข่ายสถานศึกษาที่มีความเป็นเอกภาพในนโยบาย การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความโดดเด่นในสังคมไทย เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก ในฐานะที่เป็นแหล่งพัฒนาผู้เรียนที่มีอัตลักษณ์ “ สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ “ มีความเจริญเติบโตด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สมวัย มีดุลยภาพในพัฒนาการทุกด้าน มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ คุณลักษณะ ที่เป็นเลิศตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และธรรมชาติเฉพาะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล


เครดิตจาก : ed14prคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
รูปน่าสนใจอื่นๆ